Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

„ECO-Energetyczny Janów Lubelski etap II”

 

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I OBSŁUGI URZĄDZEŃ

ZAŁĄCZNIKIEM DO NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA SOLARNEGO

PRZEKAZANA UŻYTKOWNIKOWI W DNIU MONTAŻU

Przedmiotem instrukcji jest wskazanie zasad prawidłowej obsługi i eksploatacji instalacji solarnej pracującej na potrzeby instalacji c.w.u..

Instrukcja eksploatacji instalacji solarnej ma na celu zapewnie prawidłowej obsługi, uzyskania maksymalnej sprawności instalacji, zachowania ciągłości ruchu, trwałości urządzeń oraz zapewnienia bezpieczeństwa w obsłudze i instalacji.

 

Zestawienie głównych elementów instalacji

POGLĄDOWY SCHEMAT INSTALACJI SOLARNEJ

 

Instalacja solarna pracuje w trybie automatycznym. Cykl pracy rozpoczyna się po osiągnięciu właściwej temperatury płynu solarnego mierzony na kolektorze przy pomocy czujnika T1. Po osiągnięciu przez płyn solarny temp. wyższej niż temp. wody w zasobniku c.w.u., uruchomiona zostaje solarna grupa pompowa wymuszająca obieg płynu solarnego.

CO DO ZASADY CYKL PRACY INSTALACJI SOLARNEJ MA CHARAKTER BEZOBSŁUGOWY.

Automatyczny cykl pracy instalacji nie wymaga stałego nadzoru i obsługi. Automatyka instalacji wykrywa i reaguje na sytuacje występujące w trakcie standardowej pracy instalacji.

Ewentualny niedobór energii cieplnej przekazanej przez kolektory uzupełniany będzie za pośrednictwem górnej wężownicy podłączonej do konwencjonalnego źródła ciepła (istniejąca instalacji c.o.).

Zasady działania instalacji podłączonej do poszczególnych źródeł ciepła opisano w instrukcji obsługi sterownika solarnego, załączonej do niniejszej instrukcji eksploatacji i obsługi urządzeń.

System zabezpieczeń indywidualnie dostosowanych do wielkości układu solarnego:

 • instalację glikolową zabezpieczono: zaworem bezpieczeństwa oraz naczyniem wzbiorczym,
 • instalację c.w.u. zabezpieczono: zaworem bezpieczeństwa oraz naczyniem wzbiorczym c.w.u.,
 • dodatkowe zabezpieczenie stanowi reduktor ciśnienia,
 • instalacja solarna wyposażona jest w termostatyczny zawór mieszający chroniący przed poparzeniem.

Zatrzymanie pracy instalacji solarnej nastąpi w przypadku:

 • wzrostu temperatury kolektorów słonecznych powyżej wartości 130oC,
 • wzrostu temperatury wody w zasobniku c.w.u. powyżej wartości 80oC,
 • spadku temperatury kolektorów poniżej temperatury minimalnej.

Uwagi i wskazówki końcowe:

 • podczas użytkowania oraz obsługi instalacji solarnej, w tym poszczególnych jej elementów (urządzeń) należy zachować środki ostrożności, przestrzegać przepisów i zasad BHP, UWAGA! obudowa zasobnika jest palna w kontakcie z otwartym ogniem.
 • w przypadku wycieku płynu solarnego należy go zebrać w odpowiednie naczynie. Zebrany płyn należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, nieupoważnionych oraz przekazać serwisantowi. Zabrania się spożywania roztworu glikolu przeznaczonego do instalacji solarnych,
 • anoda tytanowa powinna być stale podłączona do sterownik
 • w przypadku braku odbioru ciepłej wody użytkowej przez co najmniej 2 dni należy z funkcji sterownika solarnego wybrać „tryb urlopowy” – zapewnia to schłodzenie zasobnika w okresie nocnym,
 • wszelkie ingerencje, przeglądy oraz naprawy instalacji solarnych (w tym poszczególnych jej elementów) w okresie gwarancyjnym powinien wykonywać wykwalifikowany przedstawiciel wskazany przez gwaranta,
 • użytkownik powinien kontrolować ciśnienie na manometrze zegarowym znajdującym się w kompletnej grupie pompowej,
 • przynajmniej raz na 6 miesięcy użytkownik powinien sprawdzić działanie zaworu bezpieczeństwa,
 • użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń przekazanych przez wykonawcę w trakcie szkolenia oraz wytycznych wskazanych w niniejszej instrukcji i instrukcji obsługi sterownika solarnego.

 

NALEŻY KONTROLOWAĆ I PRZED ZGŁOSZENIEM SERWISOWYM ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA:

 • podłączenie urządzeń elektrycznych do zasilania,
 • wskazania na urządzeniach pomiarowych:
 • sterownik solarny (głównie temperatura na kolektorach T1, temperatura wody w zasobniku c.w.u. T2),
 • kompletna grupa pompowa (wskazania na manometrze).

W okresach niskich temperatur, możliwy jest spadek ciśnienia w układzie, który ma charakter chwilowy i ciśnienie wzrasta automatycznie wraz ze wzrostem temperatury atmosferycznej,

 • widoczne nieszczelności w układzie glikolowym lub instalacji c.w.u.
 • nieszczelności zaworów zabezpieczających.

Informacje te ułatwią Gwarantowi zidentyfikowanie usterki oraz przygotowanie się do działań serwisowych.

 

ZGŁOSZENIA WAD W OKRESIE GWARANCJI JAKOŚCI

 

 1. Zgłoszenie serwisowe w okresie gwarancji jakości powinno zawierać następujące informacje:
 • datę zgłoszenia,
 • imię i nazwisko Właściciela nieruchomości,
 • adres budynku z instalacją solarną,
 • numer telefonu użytkownika,
 • opis wady.
 1. Zgłoszenia wad należy dokonywać w Urzędzie Gminy właściwym dla danego użytkownika.

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I OBSŁUGI URZĄDZEŃ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020